قابلیت‌ها و توانمندی‌ها

  • طراحی و تولید بر پایه فن‌آوری روز، Restful Api, Microservices
  • تولید مبتنی بر DevOps‌مکانیزه – GitLab Auto DevOps
  • مبتنی بر سرویس ابری Docker’s Methodology
  • توانایی اجرای پروژه‌های برون سپاری تولید نرم‌افزار یا سرویس خاص
  • اجرای طرح‌های پیش تولید نرم‌افزارهای enterprise شامل تحلیل، طراحی، تولید سند RFP.
  • طراحی و تولید نرم‌افزارهای سفارشی با هر سلیقه و دانش مورد انتظار کارفرما.
  • جمع آوری تمام لاگهای همه سرویسها در یک سرویس لاگ با استفاده از Elastick search
  • دارای تیم متخصص و کامل در طراحی، بکند، فرانت، زیرساخت، امنیت، تست و ارزیابی و پشتیبانی.
  • ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در تمام زیربخشهای نرم‌افزاری( پیش طراحی، RFP، انعقاد قرارداد، امنیت، اجرا، نظارت بر اجرا، کیفیت و …)
  • Dot Net Core, gRPC, Swagger, Docker, Elastic Search, Vue, Nuxt3,RabbitMQ,Message Broker