اصول طراحی SOLID در توسعه نرم‌افزار

SOLID مجموعه‌ای از پنج اصل طراحی است. این اصول به توسعه دهندگان نرم افزار کمک می‌کند تا سیستم‌های نرم‌افزاری شی‌گرا قوی، قابل آزمایش، توسعه پذیر و قابل نگهداری طراحی کنند. هر یک از این پنج اصل طراحی، مشکل خاصی را که ممکن است هنگام توسعه سیستم های نرم افزاری ایجاد شود، حل می کند. در … ادامه