اصول طراحی SOLID در توسعه نرم‌افزار

SOLID مجموعه‌ای از پنج اصل طراحی است. این اصول به توسعه دهندگان نرم افزار کمک می‌کند تا سیستم‌های نرم‌افزاری شی‌گرا قوی، قابل آزمایش، توسعه پذیر و قابل نگهداری طراحی کنند.

هر یک از این پنج اصل طراحی، مشکل خاصی را که ممکن است هنگام توسعه سیستم های نرم افزاری ایجاد شود، حل می کند.

در این مقاله، من به شما نشان خواهم داد که اصول SOLID شامل چه چیزی است، هر قسمت از مخفف SOLID به چه معناست و چگونه آنها را در کد خود پیاده سازی کنید.

اصول طراحی SOLID چیست؟

SOLID مخفف عبارت زیر است:

  • Single Responsibility Principle (SRP)
  • Open-Closed Principle (OCP)
  • Liskov Substitution Principle (LSP)
  • Interface Segregation Principle (ISP)
  • Dependency Inversion Principle (DIP)

دیدگاهتان را بنویسید